ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEREN

Opmerking bij het gebruik van deze voorwaarden:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing:

 • Particulieren adverteren te allen tijde volledig gratis hun vastgoed zoekertje
 • Indien de cliënt zijn aangeboden vastgoed verkocht is, staat hij zelf in om deze te verwijderen via zijn account
 • Wij vragen geen commissie op een verkocht vastgoed zoekertje, gratis is gratis
 • voor goederen of diensten
 • aan een klant die deze goederen/diensten hoofdzakelijk voor niet-beroepsmatige doeleinden aankoopt
 1.     Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling is mogelijk, na voorafgaand schriftelijk akkoord.
 2.     Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke            tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 3.     Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, zullen gebracht worden voor de rechtbanken van de woonplaats van de consument.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN PROFESSIONELEN

 

Opmerking bij het gebruik van deze voorwaarden:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing:

 • bij een online plaatsing van uw vastgoed zoekertjes
 • van goederen of diensten
 • aan een klant die de goederen/diensten voor beroepsmatige doeleinden aankoopt.
 1. Professionelen kunnen gebruik maken van een Gratis professioneel account na goedkeuring door I-Com BV
 2. Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke
  tussenkomst te ontbinden.
 3. Professionele klanten kunnen te allen tijde en op elk moment de samenwerking met I-Com BV stop zetten. 
 4. Bij een zoekertje dewelke is verkocht, bepaald de makelaar zelf wanneer hij dit verwijdert.
 5. Wij vragen op geen enkele wijze een commissie/vergoeding bij een verkocht zoekertje.

 

Algemene voorwaarden website

Ondernemingsgegevens

I-Com BV
Keltenheuvel 28 2650 Edegem
info@huizenbox.be
+322945120
Ondernemingsnr: 0644.549.855


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website huizenbox.be (hierna website genoemd) is eigendom van I-Com BV (hierna verkoper genoemd) biedt haar klanten de mogelijkheid om vastgoed te tonen. 

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van I-Com BV houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door I-Com BV aanvaard zijn.

De klant verbind zich ertoe de zoekertjes op de website huizenbox.be te voorzien van de nodige foto's en info om een professionele indruk te geven. 
I-Com bv behoud het recht om een zoekertje op de website te verwijderen, zonder opgave van reden, indien I-Com BV dit nodig acht.

Artikel 2: Prijs

Professionelen kunnen gebruiken maken van een gratis account. Dit is per kantoor. ongeacht uw aantal zoekertjes.

Er zijn geen minimum of maximum termijnen. Er zijn geen opzeg termijnen. Wil de klant eens een maand of enkele maanden niet publiceren of volledig stoppen met publiceren, dan kan dit perfect zonder ook maar enige vorm van kennisgeving naar I-Com BV toe. 

 

 Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden I-Com BV niet. I-Com BV is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. I-Com BV is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door I-Com BV. I-Com BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.


Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud

De website en bijhorigheden blijven eigendom van I-Com BV.
De geüploade info van de klant blijft eigendom van de klant. I-Com BV kan geen aanspraak maken op het eigendomsrecht van de foto's en tekst.
De klant kan de info van het zoekertje verwijderen wanneer hij dat wenst. De geüploade info dient de klant zelf bij te houden, de website kan niet beschouwd worden als een backup of opslag ruimte.

Artikel 5: Klantendienst


De klantendienst van I-Com BV  is bereikbaar op het telefoonnummer +322945120, via e-mail op info@huizenbox.be  of per post op het volgende adres I-Com BV, Keltenheuvel 28, 2650 Edegem. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 6: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, I-Com BV, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan I-Com BV, Keltenheuvel 28, 2650 Edegem, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, I-Com BV heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 
I-Com BV houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@huizenbox.be.

 

Artikel 7: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

 U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

I-Com BV is niet verantwoordelijk voor de informatie of het beeldmateriaal dat door de klant wordt aangeleverd en beschermd wordt door het portretrecht, auteursrechten, … 

De klant kan I-Com BV niet aansprakelijk stellen voor fouten, onderbrekingen, verwijderen van bestanden, defecten, verminderde prestaties al dan niet het gevolg van, maar niet beperkt tot, overmacht, storingen, diefstal, vernietiging of ongeautoriseerde toegang tot bestanden, programma’s en diensten van I-Com BV. Schade voortkomend uit een bewezen tekortkoming van I-Com BV is uitdrukkelijk gelimiteerd tot de directe materiële schade en kan nooit hoger zijn dan het totale bedrag dat de klant heeft betaald aan I-Com BV voor de levering van de betreffende diensten en dit voor de duur van de periode van de tekortkoming.

In geen geval is I-Com BV aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant.   

 

Artikel 9: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door I-Com BV om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 10: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van I-Com BV Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


I-Com BV kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.


Artikel 11: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 12: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Ieder geschil dat uit deze overeenkomst ontstaat valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen, die het Belgisch recht zullen toepassen.